18 C
Olsztyn
sobota, 25 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Spór pomiędzy Dywitami a Olsztynem w sprawie komunikacji miejskiej. ZDZiT wydał komunikat

Musisz przeczytać

Dywity walczą o wydłużenie w Olsztynie tras dwóch linii autobusowych. Miasto zdecydowało jednak, że dłużej nie będzie dokładać się do ich funkcjonowania. Spór dotyczy utrzymania linii autobusowych nr 108 i 112 z Dywit i Słup do Olsztyna. ZDZiT wydał właśnie komunikat w tej sprawie.

Funkcjonowanie linii nr 108 i 112 to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Olsztynem a gminą Dywity. Od 1 stycznia tego roku trasy zostały jednak skrócone. Autobusy nie dojeżdżają już do dworca Olsztyn Główny, tylko do przystanku przy ul. Reymonta na Zatorzu.

Spór między dwiema gminami

Ta decyzja wywołała krytykę ze strony mieszkańców gminy Dywity, w efekcie czego powstał duży spór pomiędzy urzędnikami.

Kilka tygodni temu władze podolsztyńskiej gminy wysłały kolejne pismo do olsztyńskiego ratusza. Próbowały przekonać prezydenta Olsztyna, że przywrócenie przebiegu linii do dworca przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom gminy Dywity, ale też mieszkańcom olsztyńskich osiedli Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze czy Zielona Górka.

ZDZiT w Olsztynie tłumaczył z kolei, że tzw. porozumienia międzygminne – z gminami Stawiguda i Olsztynek (linia 129) oraz Barczewo (linie 114 i 124) oparte są na modelu, w którym cały koszt kursowania linii pokrywany jest przez gminy ościenne. Tym samym koszt funkcjonowania linii 108 i 112 powinien w całości leżeć po stronie gminy Dywity.

Do końca 2019 roku linie te finansowała gmina Dywity na jej terenie. Z kolei koszt kilometrów realizowanych w Olsztynie pokrywano z budżetu miasta. Zdaniem drogowców, z związku z brakiem możliwości finansowych Dywit, zdecydowano się wprowadzić “rozwiązanie kompromisowe”, które polega właśnie na skróceniu trasy przejazdu linii 108 i 112 do przystanku „Reymonta”.

Co na to władze Olsztyna?

– Nie możemy faworyzować Dywit względem innych gmin, które same finansują linie dowożące ich mieszkańców – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu Olsztyn.com.pl Marta Bartoszewicz, rzeczniczka ratusza w Olsztynie.

I dodała, że miasto nie zarabia na funkcjonowaniu tych linii. Co prawda wpływy z biletów zakupionych przez mieszkańców gminy Dywity zasilają budżet Olsztyna, ale też zmniejszają kwotę, jaką Dywity dopłacają do kosztów utrzymania linii nr 108 i 112. Gmina płaci różnicę pomiędzy wozokilometrem a wpływami z biletów.

– Co więcej, gminy ościenne pokrywają tylko koszty tzw. wozokilometrów. A pozostałe koszty obciążają gminę Olsztyn. To m.in. wspólna taryfa biletowa czy koszty organizacyjne – dodała Marta Bartoszewicz.

Wójt Dywit komentuje

Zdaniem Daniela Zadwornego, wójta gminy Dywity, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz dał do zrozumienia w swojej odpowiedzi, że jeśli Dywity nie zgodzą się na finansowanie kursowania obu linii autobusowych na całej długości, to od 1 stycznia 2021 zostaną one ponownie skrócone.

A konkretnie z dotychczasowego przystanku na ul. Reymonta do pętli “Jagiellońska-Ogrody”, czyli pierwszego przystanku po przekroczeniu granicy miasta. Wójt Zadworny przyznał, że jest zaskoczony takim stanowiskiem prezydenta Olsztyna. Uważa, że to wyzysk.

Wójt Daniel Zadworny:

– Skoro Olsztyn nie płaci za wozokilometry na terenie gminy Dywity, to dlaczego gmina Dywity ma płacić za wozokilometry na terenie Olsztyna? – pyta wójt Daniel Zadworny. – Na obszarze miasta linie 108, 112 przewożą już głównie mieszkańców Olsztyna i tylko miasto pobiera z tego tytułu dochody w postaci biletów z tej części przebiegu trasy. Zaproponowane przez miasto rozwiązanie sprowadza się do zdania: „Wy ponosicie koszty, a my pobieramy dochody”. To przecież absurd! Nikt odpowiedzialny, czy za finanse domowe, czy samorządowe nie przystałby na takie rozwiązanie!

Wójt odniósł się także do stwierdzenia, że „Olsztyn nie może faworyzować Dywit względem innych gmin, które same finansują linie dowożące ich mieszkańców”. Jego zdaniem, stanowisko władz Olsztyna jest zaprzeczeniem próby zbudowania aglomeracji olsztyńskiej. Dodał też, że urzędnicy wykorzystują sytuację i chcą koszty funkcjonowania komunikacji na terenie Olsztyna przerzucić na gminy ościenne.

– Cały czas pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli naszym mieszkańcom i uczniom dojechać, co najmniej, do dworca w Olsztynie – mówi wójt Daniel Zadworny. – Proponowane dotychczas przez nas rozwiązania polepszały także sytuację mieszkańców wybranych osiedli Olsztyna, którzy mogliby liniami 108 i 112 dojeżdżać do Dworca Głównego.

ZDZiT wydaje komunikat

W poniedziałek na stronie internetowej Urzędu Miasta w Olsztynie pojawił się komunikat w sprawie funkcjonowania linii nr 108 i 112.

Czytamy w nim na przykład, że “przebieg tras linii, ich zakres kursowania, jak również rozkład jazdy wynikają ze zgłaszanego corocznie przez gminę Dywity zapotrzebowania”.

Oto pełna treść komunikatu ZDZiT w Olsztynie:

W odniesieniu do publikacji prasowych dotyczących przebiegu trasy linii nr 108 i 112 w 2021 roku, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że funkcjonowanie ww. linii wynika z zawartego pomiędzy gminą Olsztyn a gminą Dywity porozumienia. Przebieg tras linii, ich zakres kursowania, jak również rozkład jazdy wynikają ze zgłaszanego corocznie przez gminę Dywity zapotrzebowania.

Koszt funkcjonowania linii nr 108 i 112 wynika ze zgłoszonego przez gminę Dywity zapotrzebowania w postaci określonej liczby kursów zleconych do realizacji gminie Olsztyn – ZDZiT w Olsztynie. Koszt finansowany jest z dwóch źródeł:
1) dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży biletów na przejazd liniami nr 108 i 112;
2) środków finansowych stanowiących pokrycie różnicy między kosztem funkcjonowania ww. linii a uzyskanymi przychodami ze sprzedaży biletów.

Linie nr 108 i 112 dedykowane są przede wszystkim dla pasażerów zamieszkujących miejscowości gminy Dywity. Przebieg ich tras, jak i zakres kursowania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie mieszkańców gminy Dywity.

Gmina Dywity wyraża chęć dowożenia swoich mieszkańców do strategicznego punktu przesiadkowego, jakim jest węzeł “Dworzec Główny”, znacznie oddalonego od granicy administracyjnej obu gmin. Jest to uzasadnione z uwagi na możliwość dogodnej przesiadki do innych środków transportu.

Początki współpracy gminy Olsztyn z gminą Dywity w zakresie organizacji transportu zbiorowego sięgają 2011 roku, kiedy jako jedna z dwóch gmin miała zawarte porozumienie międzygminne, rozliczane według modelu podziału kosztu funkcjonowania linii w oparciu o przystanek graniczny. W związku z tym, że w tamtym czasie obowiązywały jedynie dwa porozumienia międzygminne, gmina Olsztyn wspierała finansowo funkcjonowanie linii w ramach ww. porozumień, pokrywając koszty ich funkcjonowania na obszarze gminy Olsztyn.

Od 2017 roku kolejne gminy podejmowały negocjacje, których przedmiotem było uruchomienie linii organizowanych przez gminę Olsztyn na swoim obszarze. W trakcie negocjacji gminy oczekiwały wysokiego poziomu świadczonych usług, chcąc dowozić swoich mieszkańców do najważniejszych punktów przesiadkowych w sieci komunikacyjnej Olsztyna, znacznie oddalonych od granicy miasta. Utrzymanie modelu rozliczania do przystanku granicznego skutkowałoby wówczas znacznym obciążeniem budżetu gminy Olsztyn – koszty ponoszone przez gminę Olsztyn byłyby niewspółmierne do żądanych przez gminy ościenne efektów, ponieważ trasy projektowanych linii pokrywały się z już funkcjonującymi liniami organizowanymi przez gminę Olsztyn.

Tym samym utrzymanie modelu “dywickiego” w nowo zawieranych porozumieniach stało się bezzasadne, biorąc pod uwagę marginalny stopień wykorzystania nowo utworzonych linii w podróżach wewnątrz granic miasta. Jednocześnie utrzymanie dotychczasowych warunków rozliczeń w ramach porozumienia z gminą Dywity byłoby niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych gmin.

Na tych samych zasadach gmina Purda podjęła na początku 2020 roku decyzję o niefinansowaniu odcinka miejskiego dla linii nr 104 łączącej Olsztyn z Klebarkiem Wielkim, w wyniku czego jej trasa kończy się na pętli “Cementowa”, tuż za granicą miasta, gdzie pasażerowie mogą po przesiadce kontynuować podróż. Gminy Barczewo i Olsztynek, które oczekiwały dojazdu do Dworca Głównego oraz centrum Olsztyna, przejęły na siebie koszty funkcjonowania linii nr 114, 124, 129 za cenę dogodności dla swoich pasażerów. Trasa tych linii została wydłużona o teren miejski.

Realizacja obecnych oczekiwań gminy Dywity odnośnie dalszego finansowania przez gminę Olsztyn kosztu funkcjonowania linii nr 108 i 112 na odcinku trasy przebiegającym na obszarze gminy Olsztyn wiązałaby się z zaangażowaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości około 742 tys. zł w skali 2021 roku. Środki w zbliżonej wysokości gmina Olsztyn przeznacza rocznie np. na codzienną obsługę komunikacyjną CRS Ukiel w okresie czerwiec-wrzesień.

Wszystko to było przedmiotem rozmów z przedstawicielami gminy Dywity pod koniec 2019 roku podczas ustalania zakresu kursowania linii nr 108 i 112 w bieżącym 2020 roku. Propozycja gminy Olsztyn zakładała utrzymanie przystanku krańcowego na pętli “Dworzec Główny” z jednoczesnym przejęciem przez gminę Dywity finansowania funkcjonowania linii na odcinku olsztyńskim.

Propozycja spotkała się z dezaprobatą ze strony gminy Dywity, która zgodnie z obwiązującą wówczas kalkulacją musiałaby zwiększyć środki finansowe przeznaczone na funkcjonowania linii o około 500 tys. zł. Gmina Olsztyn, mając na względzie oczekiwania pasażerów oraz w celu uniknięcia znacznej zmiany trasy ww. linii poprzez skrócenie przebiegu do pętli “Jagiellońska-Ogrody”, zaproponowała wówczas rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące tylko w 2020 roku. Rozwiązanie to polega na utrzymaniu dojazdu do węzłowego przystanku “Bydgoska”, z którego istnieje możliwość przesiadki na linie nr 109, 126 i 136 oraz zakończenie tras obu linii na najbliższym przystanku, na którym jest możliwość zmiany kierunku jazdy – przystanek “Reymonta”. W ramach tego tymczasowego rozwiązania gmina Olsztyn nadal finansuje część tras linii na obszarze olsztyńskim, jednak na krótszym odcinku. Tymczasowe kompromisowe rozwiązanie zostało zaakceptowane przez gminę Dywity.

Sytuacja z ostatnich dni miała być zakończeniem negocjacji rozpoczętych pod koniec 2019 roku. Przedmiotem trwających rozmów nie jest zatem wydłużenie tras linii nr 108 i 112 do krańca “Dworzec Główny”, ale podjęcie przez gminę Dywity ostatecznej decyzji polegającej na:
– gotowości do finansowania obecnego miejskiego odcinka tras obu linii (od krańca “Reymonta” do granicy miasta), w efekcie czego utrzymana zostanie trasa obu linii z krańcem na przystanku “Reymonta” lub
– gotowości do finansowania wydłużonego miejskiego odcinka tras obu linii (od krańca “Dworzec Główny” do granicy miasta), w wyniku czego trasa obu linii zostanie wydłużona do krańca “Dworzec Główny” lub
– braku gotowości do finansowania miejskiego odcinka tras obu linii, w efekcie czego trasa zostanie skrócona do pętli “Jagiellońska-Ogrody”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na odcinku “Jagiellońska-Ogrody” – “Dworzec Główny” funkcjonuje linia nr 126, która każdego dnia z wysoką częstotliwością umożliwia dojazd do dworca mieszkańcom Olsztyna zamieszkującym wzdłuż odcinka ul. Jagiellońskiej. W ciągu jednego dnia roboczego na ww. odcinku w ramach linii nr 126 realizowanych jest 97 kursów (łącznie w obu kierunkach).

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły